O nás

Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) je organizace sdružující supervizory a kouče akreditované podle pravidel Evropské asociace pro supervizory a kouče (EASC)

Od roku 2011 je ČMISK členem Evropské asociace pro supervizory a kouče (EASC).

ČMISK je držitelem Akreditace  k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Akreditace k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování: Supervizní výcvik pro pracovníky ve školství.

Cíle společnosti

1.     Poskytovat supervizi a koučing akreditovanými supervizory a kouči

2.     Vytvářet vzdělávací programy pro supervizory a kouče

3.     Pečovat o profesionální kvalitu a růst supervizorů a koučů

4.     Pomáhat realizaci kvalitní supervizní činnosti a koučingu v různých oblastech
        společenské praxe

5.     Pečovat o ideovou a etickou kvalitu supervize a koučingu

6.     Výzkum v supervizi a koučingu

7.     Sdružovat supervizory a kouče pro poskytnutí platformy k výměně názorů a zkušeností,            
        pořádat workshopy, semináře, vzdělávací akce a

Co je supervize a koučing

Supervize

Supervize je odborná pomoc poskytovaná obvykle pracovníkům v pomáhajících profesích. Tato odborná pomoc musí být poskytována zkušeným profesionálem v oblasti supervize a jejím cílem je napomoci zkvalitnění vzdělávací aktivity, výchovné péče, zdravotnické a psychoterapeutické péče podle patřičné oblasti.

Supervize je obvykle založena na kvalitním a profesionálním vztahu supervizora a supervidovaného a pracuje podle zásad a pravidel platných v psychoterapii, pedagogice, speciální pedagogice a sociální péči.

Supervize se stává v současnosti celosvětově moderním a efektivním nástrojem udržování kvality profesionální péče o lidi, ať už jde o klienty a uživatele zdravotní péče, žáky, studenty, podřízené či klienty v sociální sféře. Supervize pomáhá udržovat psychické a potažmo fyzické zdraví profesionálů v náročných oblastech a je jedním z osvědčených prostředků proti tzv. syndromu vyhoření. Přesto není supervize psychoterapií, nejedná se tedy o léčbu klienta supervize, ale jde o proces zaměřený na reflexi a sebereflexi.

V supervizi není používána pouze jedna metoda, ale je-li supervize vedena zkušeným a vzdělaným supervizorem jsou pro supervizní práci voleny různé metody.

Koučing

Koučing je odborná pomoc a profesionální vedení odborníků při jejich vedení a řízení lidí i metoda osobního a profesního rozvoje jednotlivců, která je opět založena na kvalitním profesionálním vztahu zúčastněných. Bylo by chybou omezit metodu koučingu jen na komerční sféru. Koučing je velmi efektivní proces zaměřený na řešení a vedoucí k cíli.

Koučing či koučování (pochází z angl. coaching -  připravovat, doučovat, vést). V současné době se začíná objevovat mnoho forem koučingu (business koučing, životní koučing, koučing pro zvířata apod.), pro výše uvedenou formu profesního i osobního rozvoje se začíná vžívat pojem business koučing, aby nedocházelo k záměně pojmů. Business koučing je zaměřen na zvyšování profesních kompetencí jednotlivce, jeho schopnosti sebereflexe a je orientován na cíl, kterého má být dosaženo. Na rozdíl od klasického vzdělávání a tréninku nezůstává jen u informování klienta (koučováného), ale koučing také provází řešením problémů v reálné praxi. Kouč vede a doprovází klienta v nacházení cíle a řešení, která vedou ke zlepšení jeho výkonu, sebejistoty, sebedůvěry, samostatnosti, kompetencí, komunikačních dovedností a spokojenosti. Koučing je strukturovaný proces, který je řízen vztahem mezi koučem a jeho klientem.

Koučing je určen pro jednotlivce, skupiny, týmy, organizace. Nejčastěji je využíván manažery, je však vhodný a užívaný i pro střední management, či řadové zaměstnance, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a kapacitu pro řešení pracovních problémů či mají zájem o rozvoj vlastních schopností.

V koučingu není používána pouze jedna metoda, ale zkušený kouč vybírá metodu pro daného klienta nejvhodnější. Používány jsou různé formy rozhovorů, kreativní metody, lze použít některé typy testů apod. Vždy s cílem co nejefektivněji využít čas určený pro koučing. Jedná se o proces rozložený v čase, který je strukturovaný, který má svůj vývoj a klient při něm s pomocí a podporou kouče sám pojmenovává potíže, překážky a problémy a nalézá řešení vedoucí k cíli.

Stejně jako supervize není koučing psychoterapií. Jeho smyslem není léčba klienta, ale proces směřující k řešení a k cíli a podporující klienta, aby hledal vlastní cestu.

Uživatelé supervize a koučingu

jsou odborní pracovníci následných oblastí společenské praxe: 

1. Školství - učitelé na různých stupních, vychovatelé, psychologové, speciální pedagogové, etopedové tj. pracovníci základních, středních, odborných i vysokých škol, pracovníci dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů, dětských domovů se školou, školských poradenských zařízenía školních poradenských pracovišť.

2. Zdravotnictví - lékaři, zdravotní sestry, kliničtí psychologové a psychoterapeuti v různých oblastech medicíny, zejména v psychicky náročných oborech – geriatrie, onkologie, léčebny dlouhodobě nemocných atd.

3. Sociální oblast - sociální i zdravotní pracovníci v ústavech sociální péče, domovech seniorů, důchodců atd.

4. Vedoucí pracovníci v daných oblastech.

Užitek ze supervize a koučingu mají nejen supervidovaní, ale i jejich svěřenci tj. klienti a uživatelé zdravotnického systému, školského systému a sociální sféry.

Práce v supervizi podléhá etickým pravidlům stanoveným Evropskou asociací pro supervizi a koučing.

Z výše uvedených důvodů je nutné zabezpečovat základní a pokračující vzdělávání pracovníkům v oblasti supervize a koučingu, aby jejich služby byly prospěšné pro klienty výše uvedených oblastí společenského života.

ETICKÝ KODEX ČMISK

(podle etického kodexu EASC)

Etika (z řeckého ethos – mrav), neboli teorie morálky je disciplínou praktické filozofie, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy, zabývá se teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Etika se snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit.

Morálka (z latinského mos – vůle) je souhrn způsobů jednání jednotlivců ve společnosti a předpisů pro toto jednání. Vyjadřuje zvyky, obyčeje, normy, zákony.  Má život zjednodušovat předem danými schématy a regulovat způsob života jednotlivce ve společnosti.

Základní podklady:

  • Mezi etikou a praxí existuje těsné spojení. Jednání či chování člověka může být etické či nikoli, v závislosti na tom, zda je prospěšné dotyčnému i ostatním.
  • Etika je základní podmínkou, která supervizory i kouče vede k tomu poskytovat profesionální službu, a je podkladem každodenní praxe supervizora a kouče. Není tedy omezena pouze na řešení složitých a problematických situací.
  • Etika identifikuje hodnoty, které pomáhají člověku rozvíjet lidský potenciál a podstatu: nastavit hodnoty a etické principy jako pravidla, realizovat hodnoty a principy, které jsou pak vnímány jako základní pravidla profesní praxe.


Etická pravidla vyjasňují, za čím lidé, kteří se jimi řídí, stojí. Povolání supervizora nebo kouče je založeno na důvěře, kterou projevuje supervizor či kouč klientovi a klient supervizorovi či koučovi. Na důvěře ve správné a spravedlivé jednání supervizora a kouče jsou založena etická pravidla ČMISK, která jsou pro členy závazná. 

Následující pravidla jsou podkladem pro práci s klientem, která je prováděna na podkladě nejlepší odbornosti, vědomí i svědomí supervizora a kouče.

  • Základem naší činnosti je respekt ke klientovi.
  • Každý člověk má svou hodnotu bez ohledu na pohlaví, sociální status, náboženství či víru, etnický původ, politické přesvědčení, sexuální orientaci, psychické, mentální či fyzické zdraví, atd.
  • Vycházíme z toho, že lidé by měli být odpovědní sami za sebe a jako supervizoři či koučové je podpoříme v tom, aby byli schopni samostatně jednat a žít.
  • Lidem, kteří k nám přicházejí se svými problémy, se dostane takové podpory, která je nutná pro jejich další vývoj.
  • Podkladem pro naši práci je dohoda/smlouva, která určuje, co je povinností každého účastníka dohody/smlouvy.
  • Jsme si vědomi důležitosti naší jasné role a jasného chování, které v žádném případě nebude podkladem pro vytvoření závislosti klienta na supervizorovi či koučovi nebo jiného nepřípustného chování supervizora či kouče.
  • Dbáme, aby tato dohoda byla dodržována, a nevyhýbáme se event. nutné konfrontaci odchylek v jejím dodržování.

Tento etický kodex je podkladem pro práci členů ČMISK, supervizorů a koučů, přestože jejich práce přináší odlišné případy i situace.  Je zároveň podkladem pro práci ve výcviku supervizorů a koučů.

(Etické zásady EASC dle manuálu EASC jsou k dispozici zde.)